1. UVJETI I OPCE ODREDBE


1.01. Ovim se Uvjetima korištenja internetskih stranica i korištenja usluge internetske trgovine ureduje korištenje internetske stranice, te korištenje usluge internetske trgovine.


1.02. U Opcim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat ce znacenje dano u nastavku:

 • Internetska stranica oznacava internetsku stranicu www.skatuljica.hr

 • Korisnik oznacava svaku osobu, pravnu ili fizicku, koja pristupa internetskim stranicama ili koja je, na temelju dodijeljenog korisnickog imena i zaporke ovlaštena za kupnju proizvoda na internetskim stranicama www.skatuljica.hr

 • Usluga internetske trgovine je usluga koja omogucuje Korisnicima kupnju proizvoda i usluga putem internetske stranica www.satovi.com – u vlasništvu Pružatelja usluge.

 • Pružatelj usluge je obrta Škatuljica , Ul. Franje Markovića 86, 48260 Križevci, OIB: 89561618820.


1.03. Pristupom Internetskim stranicama i njihovim korištenjem, svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opce uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Opcih uvjeta, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja Internetskih stranica i usluga koje se putem iste pružaju. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoce vezane za Opce uvjete, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: skatuljica.hr@gmail.com.2. OGRANICENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI


2.01. Korisnik se obvezuje da nece:

 • koristiti Internetsku stranicu na bilo koji nacin koji je protivan pozitivnim propisima u RH;

 • unositi na Internetsku stranicu ili distribuirati putem Internetske stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na štetne, prijetece, uznemiravajuce, vulgarne sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povreduju tuda prava i interese i slicno;

 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internetskoj stranici;

 • koristiti Internetsku stranicu za kršenje prava trecih osoba, ukljucujuci povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trecih osoba;

 • koristiti Internetsku stranicu za predstavljanje u cilju vlastite promocije;

 • koristiti Internetsku stranicu za slanje elektronicke pošte protivne ovim Opcim uvjetima;

 • unositi ili distribuirati putem Internetske stranice bilo kakav nelegalan software, ukljucujuci, ali se ne ogranicavajuci na viruse, spyware, trojane ili slicno;

 • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati informacije za koje zna ili mora znati da su lažne, a cije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama;

  • obavljati bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;

  • prenositi ili distribuirati bilo kakav nelegalan sadržaj;

  • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati osobne podatke trecih osoba;

  • reklamirati se ili tražiti od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristiti informacije dobivene iz sadržaja na Internetskoj stranici za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njihovog dopuštenja te objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;

  • provoditi bilo kakve piramidalne sheme, lancana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja;

  • objavljivati, prenositi i/ili razmjenjivati sadržaj zašticen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trecih osoba;

  • sugerirati njegovu povezanost s Internetskom stranicom.


2.02. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskoj stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji nacin koristiti u komercijalne svrhe bez izricitog pristanka Pružatelja usluge ili na bilo koji nacin koji može uzrokovati štetu bilo kojoj trecoj strani. Dokumenti, podaci i informacije sadržani na ovoj Internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasnickih prava te prava trecih osoba.


2.03. Korištenjem sadržaja ove Internetske stranice, Korisnik prihvaca sve rizike koji nastaju iz njihova korištenja te prihvaca koristiti sadržaj Internetske stranice iskljucivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.


2.04. Pružatelj usluge se u potpunosti odrice svake odgovornosti koja je na bilo koji nacin vezana za korištenje Internetske stranice ili za bilo koje radnje Korisnika tijekom uporabe ili zlouporabe sadržaja Internetske stranice te za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrocena Korisniku ili bilo kojoj trecoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetske stranice.


2.05. Internetska stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije, kao i veze (”linkove”) do drugih internetskih stranica, kreiranih od strane trecih osoba koje ce se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguce, kao takve oznacavati. Pružatelj usluge nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odrice svake odgovornosti, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se, na tocnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicam kreiranima od strane trecih osoba i zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trecih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trecih stranica.


2.06. Pružatelj usluge zadržava pravo da bez najave izmijeni sadržaj Internetske stranice, ukine Internetsku stranicu ili ogranici pristup internetskoj stranici te nece biti odgovoran ni za kakve moguce posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ogranicavanja.


2.07. Pružatelj usluge nece biti odgovoran ni za kakve moguce posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetske stranice zbog bilo kakvih tehnickih razloga.


2.08. Pružatelj usluge zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.


2.09. Pružatelj usluge zadržava pravo da IP adresama (Korisnicima), s kojih se izvršavaju radnje protivne ovim Opcim uvjetima, sprijeci pristup Internetskoj stranici i s te osnove nece snositi nikakvu odgovornost.


2.10. Pružatelj usluge ni na koji nacin ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem racunalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internetskoj stranici.


3. AUTORSKA PRAVA


3.01. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskoj stranici, ukljucivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zašticeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji nacin koristiti bez izricitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajuceg prava i Pružatelja usluge. Korisnik prihvaca da je urednicki sadržaj internetskih stranica iskljucivo vlasništvo obrta Škatuljica ili njegovih ovlaštenika.


3.02. Korištenjem internetske stranice, Korisniku se daje ogranicena, neiskljuciva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internetskih stranica na nacin da se iste pregledavaju za osobne svrhe svrhe i to uz poštivanje sljedecih uvjeta:

 • Sadržaje i usluge Korisnik koristi na vlastitu odgovornost;

 • Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Pružatelja usluge;

 • Korisnik ne smije ciniti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izricitog pisanog pristanka Pružatelja usluge;

 • Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.


3.03. Radi izbjegavanja svake sumnje, Pružatelj usluge izricito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internetskih stranica te zabranjuje korištenje sadržaja internetskih stranica, osim kako je to odredeno ovim Opcim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internetskim stranicama.


3.04. Korisnik nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uredivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagodavati ili mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, ukljucivati ih na druge internetske stranice ili medije ili ih koristiti na bilo koji nacin osim za osobne svrhe i za kucnu uporabu.


3.05. Ukoliko je to izricito dopušteno na internetskim stranicama, Korisnik ce imati pravo preuzeti (“download”) odredene sadržaje. U takvom slucaju, korisnik se obvezuje da ce takav sadržaj koristiti iskljucivo za osobnu uporabu, te da ce u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Opcih uvjeta.


3.06. Postavljanjem podataka (“upload”), ukljucujuci fotografije, na internetske stranice od strane korisnika, isti postaju vlasništvo obrta Watch Centar d.o.o. Objavom Vašeg sadržaja na Internetskoj stranici dajete Pružatelju usluge pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograniceno, bez obveze placanja bilo kakve naknade. Pružatelj usluge ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagodavati, prevoditi i na bilo koji drugi nacin koristiti. Navedeno se ne odnosi na osobne podatke Korisnika.


3.07. Prilikom objave ili ucitavanja (”upload”) Vašeg sadržaja na Internetsku stranicu dajete Pružatelju usluge sljedeca jamstva u pogledu takvog sadržaja:

 • da je autor navedenog sadržaja, odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj;

 • da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima;

 • da objava sadržaja zašticenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku nece ni na koji nacin vrijedati prava trecih osoba, ukljucujuci osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, cast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trecih osoba;

 • da korištenje tih sadržaja na stranicama nece prouzrociti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, Pružatelju usluge, drugim korisnicima ili trecim osobama;

 • da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i tocni.


3.08. Ovime pristajete da cete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Pružatelju usluga zbog vaše povrede ovih Opcih uvjeta ukljucujuci i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da cete Pružatelju usluge i drugim oštecenim korisnicima i trecim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.


3.09. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Pružatelj usluge izricito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja Internetske stranice, osim kako je to odredeno ovim Opcim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno po uputama na samoj stranici.


4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


4.01. Prije pristupa odredenim sadržajima, korisnici ce biti obvezni dati Pružatelju usluga svoje osobne podatke. U slucaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat ce se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predvidene ovim Opcim uvjetima, a temeljem kojih se odredenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obraduju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internetskih stranica.


4.02. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrduje identitet kupca (primjerice ime i prezime, naziv tvrtke, e-mail adresa, kontakt telefon i sl.). obrta Škatuljica kao pružatelj usluge Internet stranice je predan zaštiti vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka na nacin da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza. Molimo vas, procitajte ove Opce uvjete kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od vas i kako koristimo te podatke.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu skatuljica.hr@gmail.com.


4.03. Pružatelj usluge prikuplja slijedece osobne podatke o ispitanicima na Internetskoj stranici: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa.

4.04. Smatra se da oznacavanjem odgovarajuce kucice na internetskim stranicama Korisnik pristaje na postupak prikupljanja, korištenja, obrade i prenošenja osobnih podataka potrebnih za korištenje internetskih stranica, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na:

 • suglasnost da obrta Škatuljica može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obradivati predane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapredenja usluga i da navedene podatke može davati trecim osobama iskljucivo u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Korisnika i Pružatelja usluge, kao i sprjecavanja eventualnih zlouporaba;

 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinacnih potreba i zahtjeva Korisnika, kao i razvijanja mogucnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Pružatelja usluge na zadovoljstvo korisnika;


4.03. Pružatelj usluge ce cuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno, i to za svrhe predvidene ovim Opcim uvjetima. Nakon isteka tog vremena, osobne podatke ce uništiti, izbrisati ili uciniti anonimnima na nacin koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.


4.04. Pružatelj usluge nece razotkriti osobne podatke trecim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovackih obrta , ukoliko ce biti potrebno radi navedenih razloga.


4.05. Pružatelj usluge ce osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje ukljucuje razumnu razinu administrativne, tehnicke i fizicke zaštitu, kako bi se onemogucio neovlašteni pristup, korištenje, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.


4.06. Pružatelj usluga ce omoguciti Korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci tocni, potpuni i ažurirani.


4.07. Ukoliko Korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka, upucuje ih se da kontaktiraju Pružatelja usluga.


4.08. Ukoliko Korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Pružatelj usluga ce takve podatke ukloniti, što može imati za posljedicu ogranicavanje pristupa odredenim sadržajima na internetskim stranicama.


4.09. Korisnik jamci da su podatci koje je priložio potpuni i tocni.5. KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA


5.01. Usluga internetske trgovine je dostupna iskljucivo registriranim, punoljetnim i poslovno sposobnim Korisnicima, što potvrduju unošenjem vlastitih osobnih podataka.


5.02. Registracija Korisnika se izvršava putem Internetske stranice, prilikom cega ce Korisnik biti obvezan upisati odredene osobne podatke i dozvoliti Pružatelju usluga korištenje takvih osobnih podataka.


5.03. U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trecih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteci, koji zlostavljaju, uznemiravaju, klevecu ili su na bilo koji nacin štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slucaju kršenja ovih pravila, Pružatelj usluge ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnicki racun.


5.04. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisnickih racuna u korist jedne pravne ili fizicke osobe.


5.05. Pružatelj usluge zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskracivanje mogucnosti daljnjeg korištenja korisnickog racuna za koje je korisnik registriran u slucaju kada na bilo koji nacin krši ove Opce uvjete ili na neki drugi nacin usporava ili ometa rad stranica. Pružatelj usluge zadržava pravo poduzimanja odgovarajucih mjera protiv takvih korisnika.


5.06. Nakon uspješne registracije, Korisnik dobiva na korištenje korisnicko ime i lozinku koji služe za autorizaciju pri korištenju usluga internetske trgovine. Registrirani Korisnik je obvezan cuvati tajnost korisnickog imena i lozinke. Ukoliko Korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svog korisnickog imena i/ili lozinke, odgovoran je za sve moguce troškove izazvane korištenjem njegova korisnickog imena i/ili lozinke do trenutka kada obavijesti Pružatelja usluge o sumnji u neautorizirano korištenje. Prijavu možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresi skatuljica.hr@gmail.com.
Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisnickim imenom i/ili lozinkom.


5.07. Registracijom Korisnik potvrduje:

 • da je upoznat s Opcim uvjetima te da u cijelosti prihvaca ove Opce uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na usluge internetske trgovine;
  potpunost, tocnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
 • da obrta skatuljica daje izricitu suglasnost u tome da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obradivati predane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapredenja usluga i da obrta Škatuljica navedene podatke može davati trecima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i obrta Škatuljica i sprjecavanja eventualnih zlouporaba.


5.08. Korisnik pristaje kupnju izvršiti tako da proizvode i usluge dostupne putem internetske trgovine bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. S obzirom na mogucnost individualnog podešavanja zaslona na racunalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Pružatelj usluge ne jamci potpunu sukladnost boja proizvoda s onima kakvima ih Korisnik vidi na zaslonu svog monitora.


5.09. Narudžba i kupnja proizvoda se izvršava elektronskim putem. Pritiskom na ikonu tipke “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u Korisnikovu košaricu. Za nastavak postupka, potrebno je pritisnuti “Pregledaj košaricu”, gdje se nalaze svi odabrani proizvodi. Proizvod se smatra narucenim u trenutku kada Korisnik završi cijeli proces narudžbe. Na registriranu adresu elektronicke pošte primit ce poruku kojom ce Pružatelj usluge potvrditi da je narudžba zaprimljena.


5.10. Ukoliko Pružatelj usluge nije u mogucnosti isporuciti neki od narucenih proizvoda, kontaktirat ce Korisnika te ga o tome obavijestiti. Korisniku ce se ponuditi mogucnost otkazivanja narudžbe i povrata uplacenog iznosa ili zamjene proizvoda nekim drugim, po njegovom izboru.6. CIJENE PROIZVODA I USLUGA


6.01. Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”).
Pružatelj usluge može odrediti odredene popuste na kupnju putem internetske trgovine koji se mogu odnositi na odredeno vremensko razdoblje. Navedeni popusti se nece odnositi na proizvode cija je cijena vec oznacena kao snižena.


6.02. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde placanja, o cemu ce Pružatelj usluga obavijestiti Korisnika na jasan i razumljiv nacin.


6.03. U slucaju tehnicke greške koja bi mogla utjecati na prikazanu cijenu, opis ili dostupnost narucenog proizvoda, Pružatelj usluge zadržava pravo da ne isporuci naruceni proizvod i o tome ce u najkracem mogucem roku obavijestiti Korisnika. Ukoliko je Korisnik unaprijed platio za naruceni proizvod, placeni iznos ce mu biti vracen u roku od cetiri radna dana.


6.04. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka placanja za naruceni proizvod.


6.05. Cijena dostave kupljenih proizvoda u Republici Hrvatskoj je ukljucena u cijenu proizvoda. Dostava prema zemljama Europske Unije naplacuje se prema važecem cjeniku odabrane kurirske službe.


6.06. Pri odabiru odredenog proizvoda, Korisnik se može putem kontakt adrese elektronicke pošte Pružatelja usluga dodatno informirati o svim dodatnim detaljima.

7. NACINI PLACANJA PROIZVODA


7.01. Nakon narudžbe, Korisnik ce putem elektronske pošte primiti ponudu koja ce ukljucivati sve potrebne podatke za placanje i dostavu proizvoda.


7.02. Korisnik može platiti narucene proizvode na sljedece nacine, pri cemu vrstu placanja izabire u trenutku kada ce to od njih biti zatraženo na Internetskoj stranici:

 • uplatom na žiro racun Pružatelja usluge;.
 • pouzecem.8. DOSTAVA


8.01. Dostava proizvoda moguca je unutar podrucja Republike Hrvatske i Europske unije.


8.02. Nakon što Pružatelj usluge evidentira placanje po narudžbi, Korisniku ce proizvod biti isporucen u roku od jedan do deset radnih dana.


8.03. Pružatelj usluge nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan na navedenoj adresi za dostavu.


8.04. Pružatelj usluge nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slucajeve nemogucnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe.


8.05. Ukoliko isporuka kupljenog proizvoda nije moguca na adresi koju je Korisnik naznacio, zbog toga što se Korisnik ili treca osoba odredena od strane Korisnika u dogovorenom terminu ne nalazi na naznacenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedece isporuke, kao i sve druge moguce troškove zbog neuspjele isporuke snosi iskljucivo Korisnik.


8.06. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku. Potpisom racuna/otpremnice, potvrduje da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio njezin pregled i nema prigovora na stanje u kojemu mu je urucena. Ukoliko je paket vidljivo oštecen, može na to ukazati djelatniku kurirske službe/poštanskog ureda i odbiti primitak te o tome obavijestiti Pružatelja usluge.


8.07. Ukoliko registrirani Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Pružatelj usluge zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.


9. REZERVACIJA PROIZVODA


9.01. Proizvod koji Korisnik stavi u košaricu nije rezerviran. Proizvod je rezerviran i kupljen tek nakon potvrde placanja od strane Korisnika.


9.02. Postoji mogucnost da tijekom razdoblja izmedu stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde placanja naruceni proizvod više nije dostupan, o cemu ce Korisnik biti obaviješten.


10. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA-POTROŠACA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠACA TE POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA


10.01. Korisnik-potrošac ima pravo, ne navodeci razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.


10.02. U slucaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 10.1. ovoga clanka zapocinje teci od dana kada je Korisniku-potrošacu ili trecoj osobi odredenoj od strane Korisnika-potrošaca, a koja nije prijevoznik, proizvod koji cini predmet ugovora predan u posjed.


10.03. Korisnik-potrošac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na stranicama internetske trgovine ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor (elektronskom ili obicnom poštom).


10.04. Pružatelj usluga ce, bez odgadanja, dostaviti Korisniku-potrošacu potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.


10.05. Iskoristi li Korisnik-potrošac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Pružatelj usluga ce bez odgadanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Korisnika-potrošaca da raskida ugovor sukladno gore navedenim odredbama ovog clanka, vratiti Korisnik-potrošacu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.


10.06. Iznimno, Pružatelj usluga nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat izricitog izbora vrste prijevoza Korisnika-potrošaca koji je razlicit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Pružatelj usluga.


10.07. Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da proizvod koji Korisnik-potrošac vraca sam preuzme, Pružatelj usluga mora izvršiti povrat placenog tek nakon što mu proizvod bude vracen, odnosno, nakon što mu Korisnik-potrošac dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Pružatelju usluga, ako bi o tome Pružatelj usluga bio obaviješten prije primitka proizvoda.


10.08. Pružatelj usluga mora izvršiti povrat placenoga na temelju ugovora služeci se istim sredstvima placanja kojim se koristio Korisnik-potrošac prilikom placanja osim ako Korisnik-potrošac izricito ne pristane na neko drugo sredstvo placanja, te uz pretpostavku da Korisnik-potrošac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.


10.09. Osim ako je Pružatelj usluga ponudio da proizvod koji Korisnik-potrošac vraca sam preuzme, Korisnik-potrošac mora izvršiti povrat proizvoda bez odgadanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog clanka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor.


10.10. Smatra se da je Korisnik-potrošac izvršio svoju obvezu povrata proizvoda na vrijeme ako, prije isteka roka od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog clanka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor, pošalje proizvod ili ga preda Pružatelju usluga, odnosno osobi koju je Pružatelj usluga ovlastio da primi proizvod.


10.11. Korisnik-potrošac mora snositi samo izravne troškove povrata proizvoda.


10.12. Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, proizvod u trenutku sklapanja ugovora bio dostavljen Korisniku-potrošacu u njegov dom, Pružatelj usluga mora preuzeti proizvod na svoj trošak ako proizvod, zbog njegove prirode, nije moguce vratiti na uobicajeni nacin poštom.


10.13. Korisnik-potrošac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrdivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.


10.14. Pravo na jednostrani raskid ugovora iskljuceno je u slucajevima navedenima clankom 74. Zakona o zaštiti potrošaca. Cjelovite informacije vezane uz pravo potrošaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaci na linku Zakon o zaštiti potrošaca.


10.15. Povrat dostavljenog proizvoda izvršit ce se dostavom na adresu Pružatelja usluge, navedenoj na internetskim stranicama trgovine.


10.16. Proizvodi ili grupe proizvoda koje Korisnik vraca moraju biti nekorišteni, kompletni u originalnoj i neoštecenoj ambalaži sa svim pripadajucim neoštecenim dijelovima, priborom i dokumentacijom.


10.17. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja narucenih proizvoda te Korisnik nije primio naruceni proizvod, vec drugi, dužan je o tome obavijestiti Pružatelja usluge. U tom slucaju, Korisnik ce vratiti krivo isporuceni proizvod na trošak Pružatelja usluge, a isti ce isporuciti naruceni proizvod u roku od 4 dana ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog, krivo isporucenog proizvoda.


10.18. Ukoliko Korisnik nije primio naruceni i placeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana predvidenog primitka narucenog proizvoda putem kontakata objavljenih na Internetskim stranicama. Pružatelj usluge je dužan utvrditi što se dogodilo sa pošiljkom i obavijestiti Korisnika o daljnjem slijedu rješavanja reklamacije.


11. ODGOVORNOST PRUŽATELJA USLUGA

Pružatelj usluga odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.


12. PRIGOVORI KORISNIKA-POTROŠACA

Korisniku-potrošacu omoguceno je podnošenje prigovora putem pošte na adresu, telefaksa ili elektronicke pošte na koji je Pružatelj usluga dužan odgovoriti u roku od 20 dana od dana zaprimanja prigovora.13. OSTALI UVJETI


13.2. Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Internet shop usluge.


13.3. Na korištenje usluge internetske trgovine primjenjivat ce se odredbe važeceg Zakona o elektronickoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje internet trgovina usluge.


13.4. Na odnos izmedu Korisnika i Pružatelja usluge primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slucaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.


14. KOLACICI (Cookies)


14.1. Pružatelj usluge zadržava pravo pohranjivanja Vaših kolacica (cookies).


14.2. Kolacici (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni i individualni identifikator, na nacin da ga Internet stranice koju posjecujete, šalje vašem pregledniku. Kada pristupite Internetskoj stranici, na Vaš uredaj primate i pohranjujete informacije o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama). Prilikom svakog sljedeceg pristupa na Internet stranicu, naš sustav ce pretraživati Vaš kolacic (cookie) tražeci prethodno zapisane podatke i zabilježbe.


14.3. Kolacici (cookies) ne sadrže Vaše osobne podatke, vec omogucuje brže i ucinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste vec prethodno koristili prilikom Vaših pristupa našim stranicama. Našim kolacicima (cookies) koji ce se nalaziti na Vašem uredaju ne može pristupiti druga Internet stranica. Pružatelj usluge statisticki prati posjecenost svojih stranica iskljucivo radi dobivanja nužnih informacija o marketinškoj uspješnosti svojih stranica, pritom koristeci uslugu trece strane – Google Analytics-a.


14.4. Detaljne informacije usluga trece strane dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Pružatelj usluge koristi kolacice (cookies) u svrhu marketinškog promicanja proizvoda tvrtke kao i zbog daljnjeg poboljšanja usluge za svoje korisnike.


14.5. Ukoliko želite zabraniti primanje kolacica (cookies) Internetske stranice postavke Vašeg uredaja možete podesiti tako da u izborniku svog preglednika pod naslovom Alati/Opcije (Tools/Options) izaberete tu mogucnost.


14.6. Korištenjem Internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani nacin provodenja analize korištenja navedene Internet stranice.


15. IZMJENE OPCIH UVJETA I OSTALE ODREDBE


15.01. Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opce uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na Internetskoj stranici. Nastavljanjem pristupa Internetskoj stranici ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga smatrat ce se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opce uvjete. Pružatelj usluge Vam savjetuje da periodicno provjeravate ove Opce uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.


15.02. Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što ukljucuje i Internetsku stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem nje pružaju. Predmetno pravo ukljucuje, ali se ne ogranicava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, nacina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranicama.


15.03. Vaša je dužnost i obveza koristiti Internetsku stranicu u skladu s pozitivnim propisima te opcim moralnim i etickim nacelima. Pružatelj usluge ima pravo u svakom trenutku izvršiti kontrolu sadržaja Internetske stranice kako bi osigurao poštivanje ovih opcih uvjeta i pozitivnih propisa.


15.04. Za korištenje Usluge internetske trgovine važeci su Opci uvjeti koji su na snazi u trenutku primitka cijene za naruceni proizvod.


15.05. Ovi Opci uvjeti objavljeni su na internet stranici www.skatuljica.hr te Korisnik ima mogucnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opce uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.


Škatuljica
Ul. Franje Markovića 89
48260 Križevci